Họ và tên: Trần Thị Loan

Sinh năm: 1980

Chức vụ: Hiệu trưởng