Họ và tên: Hoàng Thị Nam

Sinh năm: 1985

Chức vụ: Phó hiệu trưởng