Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ

Sinh năm: 1979

Chức vụ: Kế toán

Trình độ: Đại học